Acta Universitatis Lodziensis

Folia historica

  „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Historica jest czasopismem o tradycji sięgającej 1945 r. Początkowo ukazywało się pod nazwą „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, Seria I, Nauki Humanistyczno-Społeczne. W 1975 r. jego nazwę zmieniono na „Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, Seria I, Nauki Humanistyczno-Społeczne, wyodrębniając równocześnie zeszyty o tematyce historycznej poprzez wprowadzenie dodatkowego określenia Folia Historica. Od 1980 r. kolejne numery naszego periodyku publikowane są pod obecnym tytułem. Z chwilą utworzenia „Przeglądu Nauk Historycznych” w 2002 r., czasopismo „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Historica zmieniło swój charakter, stając się swego rodzaju pismem komplementarnym w stosunku do wiodącego od tej pory periodyku łódzkiego ośrodka historycznego. Ścisły związek pomiędzy obu wydawnictwami zapewnia wspólna Redakcja i Rada Programowa. „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Historica jest obecnie półrocznikiem, przeznaczonym generalnie dla młodych historyków, pracowników naukowych i doktorantów. Nie jest to wszakże regułą, gdyż na łamach naszego periodyku publikowane są również prace historyków o ustalonej już renomie i doświadczeniu. Wśród autorów dominują pracownicy naukowi i doktoranci związani z Uniwersytetem Łódzkim, ale przyjmowane są do druku również prace nadsyłane z innych ośrodków. Na łamach „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Historica ukazują się wyłącznie artykuły o charakterze naukowym. Redaktorem czasopisma jest Zbigniew Anusik. Tematyka periodyku, wydawanego w formie zeszytów naukowych, dotyczy historii powszechnej i dziejów Polski od starożytności do czasów współczesnych.

ISSN 0208-6050